Programul de formare reprezintă o prioritate M.E. și o nevoie locală de formare având ca scop formarea cadrelor didactice în vederea susținerii concursului național de titularizare. Cursul cuprinde activităţi teoretice şi practice menite să ofere formabililor posibilitatea de a aprofunda cunoștințele despre curriculum și proiectare școlară, teorii pedagogice, organizarea și desfășurarea lecției față în față, strategii didactice, metode didactice moderne și noţiuni de psihopedagogie școlară. Având în vedere schimbările din politicile educaţionale şi necesitatea flexibilizării şi adaptării unui demers educaţional care să reflecte aceste schimbări în practica educaţională, ne propunem să dezvoltăm cadrelor didactice cu statut de suplinitor competenţele profesionale care să asigure startul în cariera didactică. Programul este structurat în conformitate cu legislația în vigoare și constituie un sprijin pentru cadrele didactice cu statut de suplinitor din învățământul preuniversitar în elaborarea de planificări anuale/semestriale, proiectarea unităților de învățare funcție de specificul disciplinei, proiectarea activităților didactice prin armonizarea conținuturilor cu strategii de predare-învățare-evaluare adecvate, abilități absolut necesare pentru un debut motivant în cariera didactică.