• Asigurarea serviciilor multidisciplinare de intervenție timpurie;
  • Educarea, îngrijirea copilului mic și asigurarea incluziunii și a egalității de șanse și gen;
  • Proiectarea activităților educaționale la vârste timpurii;
  • Evaluarea progresului copilului mic - educație timpurie.

Identificarea particularităților învățării online, a punctelor tari și slabe ale acesteia și a modelului care se potrivește cel mai bine cu o situație dată (cu un anumit curs) și a standardelor care definesc un curs online de calitate;

Integrarea resurselor educaționale deschise în procesul didactic, pentru a susține contexte de învățare relevante pentru elevi

Identificarea dimensiunii și a implicațiilor didactice  specifice activităților online de învățare.

Grup țintă: personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

Certificare: Atestat de formare continuă

Durata: 40 ore

Credite profesionale transferabile: 10

Locație: online

Formatori: Conf. Univ. Dr. Petre Raluca, Prof. Ranciu Mioara, Prof. Suciu Maria, Prof. Bumbac Carmen, Prof. Cherciu Cristina, Informatician Ivan Mara

Scopul programului de formare

Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru  implementarea programului A doua șansă în unitățile școlare.     

 Competențe vizate:

- Competențe de aplicare a metodologiei ADȘ, a ghidurilor, planurilor cadru și a programelor pe discipline ADȘ;

- Competențe de proiectare, predare- învățare-evaluare a conținuturilor învățării, cu respectarea metodologiei și a programelor pe discipline ADȘ;

- Competențe de proiectare și desfășurare a activităților utilizând strategii interactive, care promovează un învățământ incluziv;

- Competențe de utilizare a instrumentelor TIC la disciplinele din programul ADȘ și abordarea interdisciplinară a conținuturilor învățării

Grup țintă: personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

Certificare: Atestat de formare continuă

Durata: 40 ore

Credite profesionale transferabile: 10

Locație: online

Formatori: Conf. Univ. Dr. Petre Raluca, Prof. Popișcă Lucica, Prof. Bumbac Carmen, Prof. Cherciu Cristina, Prof. Stoica Gabriel

Scopul programului de formare

Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de a aplica strategii și instrumente în implementarea unor practici incluzive, de combatere a fenomenului discriminării și a comportamentelor discriminatorii,  în scopul construirii unei școli incluzive, deschise și adaptate nevoilor tuturor elevilor, părinților și comunității locale.

Programul de formare își propune să determine și schimbări  în comportamentul și atitudinile cadrelor didactice, contribuind prin transferul de cunoștințe, abilități și practici specifice la construirea școlii incluzive.

Grup țintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar, profesori diriginți, consilieri școlari

Certificare: Atestat de formare continuă

Durata: 40 ore

Credite profesionale transferabile : 10

Locație: online

Formatori: Conf. Univ. Dr. Petre Raluca, Prof. Dr. Bălan  Nicoleta, Consilier școlar Batiste Jenica, Psiholog Tozaru Violeta

Scopul programului de formare:

Programul își propune dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru a proiecta și implementa la nivelul clasei/școlii un program de prevenire a consumului de droguri și de formare a abilităților de viață ale elevilor.

Competențe vizate:

-          Dobândirea de cunoștințe teoretice și abilități practice în scopul proiectării și implementării unui program de prevenire a consumului de droguri pentru  elevii de gimnaziu și liceu;

-          Îmbunătățirea abilităților sociale necesare în consilierea  elevilor de gimnaziu și liceu pentru

-          a identifica alternative la consumul de droguri și a adopta un stil de viață sănătos;

-          Însușirea unor cunoștințe privind consumul de droguri licite și ilicite în rândul elevilor și a măsurilor de prevenție și intervenție;

-          Îmbunătățirea capacității de a utiliza metode didactice interactive, metode nonformale și a tehnici de consiliere pentru exersarea abilităților de viață ale elevilor de gimnaziu și liceu în formarea de atitudini proactive.

Grup țintă: personalul didactic de predare și personal cu funcții de conducere, îndrumare și de control din învățământul preuniversitar

Certificare: Atestat de formare continuă

Durata: 40 ore

Credite profesionale transferabile: 10

Locație: online

Formatori: Conf. Univ. Dr. Petre Raluca ,  Prof. Peciu Marinela, Psiholog Gunesch Laura,

Prof. Dr. Nicoară Vasile, Prof. Șirinianu Lucreția, Prof. Cosmeanu Luminița,  Prof. Nicolae Irinela. Scopul programului de formare

Formarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar privind managementul instituțiilor de învățământ din perspectiva comunicării, culturii organizaționale și relațiilor publice.

Competențe vizate:

-Dezvoltarea abilităţilor de a identifica problemele de comunicare și de a realiza diagnostice comunicaționale în organizațiile școlare;

-Dezvoltarea abilității de a cultiva o cultură organizațională incluzivă și centrată pe asumarea responsabilităților de către fiecare actor instituțional în parte;

- Dezvoltarea competențelor de comunicare și inter-relaționare și de rezolvare de probleme în organizație;

- Dezvoltarea competenţelor de negociere cu partenerii strategici și de mediere a situațiilor de comunicare complexe.

Grup țintă: personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

Certificare: Atestat de formare continuă

Durata: 40 ore

Credite profesionale transferabile: 10

Locație: online

Formatori: Prof.  Șerban Eugen, Prof. Spătaru Mihaela, Informatician Ivan Mara

Scopul programului de formare

Formarea personalului didactic și didactic auxiliar în domeniul creării și administrării paginilor web și inițierea în utilizarea platformelor elearning de tip Moodle, abilitarea acestora în vederea integrării în lecții, activități școlare și extrașcolare, precum și în promovarea imaginii unităților din învățământul preuniversitar.

Competențe vizate:

-        Dezvoltarea abilităților de creare a paginilor Web

-        Dezvoltarea abilităților de utilizare a  limbajului HTML

-        Dezvoltarea abilităților de administrare a paginilor Web

-        Dezvoltarea abilităților de realizare și administrare a unei platforme e-learning Moodle

Grup țintă: personal didactic de predare și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar

Certificare: Atestat de formare continuă

Durata: 60 ore

Credite prof trans: 15

Locație: online

Formatori: Șerban Eugen, Spătaru Mihaela, Ivan Alexandra Mara

Scopul programului de formare

Formarea personalului didactic și didactic auxiliar în domeniul IT, abilitarea acestora în utilizarea avansată a procesorului de texte Word, a aplicației de calcul tabelar Excel și a unor programe profesionale de prezentări multimedia.        

Grup țintă: personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

Certificare: Atestat de formare continuă

Durata: 40 ore

Credite profesionale transferabile : 10

Locație: online

Formatori: Prof. Dr. Bălan  Nicoleta, Prof. consilier școlar Batiste Jenica, Prof. consilier școlar Sanda Mădălina, Prof. Cherciu Cristina-Sinduța

Scopul programului de formare:

Programul își propune abilitarea cadrelor didactice cu instrumente, metode și tehnici eficiente de intervenție pentru formarea/dezvoltarea unor trăsături pozitive de caracter la elevi, care să creeze/asigure un mediu de educație propice învățării și dezvoltării personale.